เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา
สถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online)

รับชมผ่านทาง Facebook Live : 

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษา
หัวข้อ สถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online)
ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น.

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
และพบกับ ผู้บริหารจาก 7 บริษัทชั้นนำ ร่วมผลิตบัณฑิตทั่วประเทศ 

 1. ตัวแทนบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  คุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ (Hirer Marketing Lead)
  คุณพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ (Country Manager)
 2. ตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)
  คุณชินวัฒน์ คุรุปัญญา (ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล)
 3. ตัวแทนบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
  คุณนภัสวรรณ ชุมพร (เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล)
 4. ตัวแทนบริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ (วิศวกรอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมการพัฒนาซอฟแวร์)
 5. ตัวแทนบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  คุณภาณุพงศ์ ไทยยันโต (Division Manager-PD  Relationship)
 6. ตัวแทนบริษัท บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ (ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
 7. ตัวแทนโรงแรมอมารี หัวหิน
  คุณก่อลาภ แก้วไทย (Hotel Manager)

ผู้ดำเนินรายการโดย 

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย
  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สมัครเข้าร่วมโครงการ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ด้านข้อมูลโครงการ คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ โทรศัพท์ : 0-7428-9225
Email : kanjana.ko@psu.ac.th

ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ โทรศัพท์ : 0-7428-9216
คุณมัลลิยา พรหมแก้ว และคุณรัตนา สุวรรณการ โทรศัพท์ : 0-7428-9215
Email : psu-eila@g.psu.ac.th

หมายเหตุ :

 • สำหรับ ผู้ที่ไม่มีบัญชี ZOOM Account ให้ทำการสมัครสมาชิก เพื่อผูกบัญชีกับ ZOOM ก่อนลงทะเบียน
  โดยคลิกที่เว็บไซต์ : https://zoom.us/signup
 • ผู้สมัคร จะได้รับ Email ตอบกลับจาก ZOOM Webinarสำหรับการเข้าร่วมเสวนาตามที่ได้สมัครไว้
  โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง Inbox หรือ Spam ของ Email Account ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ
 • สำหรับวันจัดงาน ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้