อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (Online)

รายละเอียดโครงการ)

อบรมเชิงปฏิบัติการ :
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (Online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (Online)
เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู้ พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ของแต่ละหลักสูตรได้

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ที่รับมอบหมายจากหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา

ช่วงเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565

อัตราค่าสมัคร

1,200 บาท/คน

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ประเภทออมทรัพย์)
หมายเลขบัญชี : 565-507148-0
ชื่อบัญชี : สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

** โปรดเตรียมหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแนบพร้อมการสมัคร **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านข้อมูลโครงการ
คุณอัจฉรา ตั้งแปร หรือคุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0 7428 9210-11

ด้านการชำระเงิน /ใบเสร็จรับเงิน
คุณนุชระพี จันทร์ช่วย  โทรศัพท์ : 0 7428 9211