ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา