โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี 2565

ขอเชิญชวนเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย สป.อว. ดำเนินการคัดเลือกหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยจัดทำข้อเสนอหลักสูตรและผ่านระบบออนไลน์ (https://www.nxtgenhedb.com/) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดแนวทางการดำเนินโครงการ และแนวทางการเสนอหลักสูตร ได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนัสนันท์ ฉัตรศิริวรางกูร
โทรศัพท์ 0-7428-9211
อีเมล wanasnan.c@psu.ac.th