ฝ่ายบริหารและการจัดการ

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี 2565

ขอเชิญชวนเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

EILA

2 Dec 2021

การประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand 2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักการศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน  Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailandเรื่อง “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

EILA

4 Nov 2021

นโยบายและแผน

บริการและจัดการอาคารเรียน

อาคารและสถานที่

คลังและพัสดุ