ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
(Online course และ Massive Open Online Course)
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online course และ Massive Open Online Course) รวมทั้งการพัฒนาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปสู่การจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในสังคมพหุวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนดังกล่าวขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารนี้

เอกสารโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณโนรมี มะ โทรศัพท์ 0-7428-9213