บุคลากร

ฝ่ายบริหารและการจัดการ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้