บรรยาย “สอนออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ”

บรรยาย “สอนออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-16.00 น.

กำหนดการ

10.30-12.00 น. รับฟังบรรยาย (ผ่าน 2 ช่องทาง)
1. ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.
(รับจำนวน 70 คน เฉพาะบุคลากร ม.อ.)
2. ผ่านระบบออนไลน์
(รับจำนวน 250 คน : บุคคลภายนอก + บุคลากร ม.อ.)
13.30-16.00 น. Workshop
  ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.
(รับจำนวน 30 คน เฉพาะบุคลากร ม.อ. ที่เข้าฟังบรรยายช่วงเช้าแล้วเท่านั้น)

การลงทะเบียน

บุคลากร ม.อ. (เข้าร่วมฟรี)
เลือกทำรายการ
- บรรยาย (เช้า) และ Workshop (บ่าย)
- ฟังบรรยาย (เช้า) : ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.
- ฟังบรรยาย (เช้า) : ผ่านระบบออนไลน์
(บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้องใช้ PSU Google Account ในการสมัครลงทะเบียนครับ)


บุคคลทั่วไป (ค่าสมัคร 150 บาท) (ฟังผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
ชำระค่าสมัครได้ที่
เลขที่บัญชี : 565-507148-0
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(การสมัครโปรดใช้ Google Account(Gmail) ในการสมัครครับ เนื่องจากมีการแนบเอกสารหลักฐานในการโอนเงินครับ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0-7428-9211
คุณศรายุทธ จุลแก้ว โทรศัพท์ : 0-7428-9216
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บไซต์ : https://eila.psu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/EILAPSU