TEST home

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy


แหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการศึกษาชั้นนำ
ในภูมิภาคอาเซียนและมีความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ สนับสนุน และขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายในปี 2568

การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)

ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565

EILA

17/02/2022

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

EILA

03/05/2022

การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

EILA

27/04/2022

การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)

ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่าย

นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.อ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

EILA

20/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

EILA

23/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์” ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

EILA

03/11/2021
L
o
a
d
i
n
g

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้