สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565

EILA

03/11/2022