EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

EILA

24/02/2023

EILA จัดฝึกอบรมบุคลากรฯ การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลด้วย Google Looker Studio

EILA จัดฝึกอบรมบุคลากรฯ การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลด้วย Google Looker Studio ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566

EILA

22/02/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

EILA

27/01/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน ด้านทะเบียนและประมวลผล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

EILA

26/01/2023

EILA จัดอบรมบุคลากรฯ “การจดบันทึกและการจัดการข้อมูลด้วย Notion”

EILA จัดอบรมบุคลากรฯ “การจดบันทึกและการจัดการข้อมูลด้วย Notion” วันที่ 13 มกราคม 2566

EILA

13/01/2023

EILA จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติฯ และบัณฑิตวิทยาลัย

EILA จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติฯ และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 28 ธันวาคม 2565

EILA

29/12/2022

บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

EILA

17/12/2022

EILA จัดอบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณาจารย์ ม.อ. (รุ่นที่ 2)

อบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่คณาจารย์ ม.อ. (รุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565

EILA

06/12/2022

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

งาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

EILA

08/11/2022

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565

EILA

03/11/2022

EILA จัดอบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณาจารย์ ม.อ.

อบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่คณาจารย์ ม.อ. (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

EILA

29/10/2022

ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา

ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

EILA

26/10/2022

EILA

27/09/2022
1 2 6