ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

EILA

03/05/2022

การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม การประชุมให้ข้อมูลเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

EILA

27/04/2022

การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)

ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

เชิญชวนอบรม “เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ” (online)

เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ” (online) วันที่ 11 เมษายน 2565

EILA

01/04/2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

EILA

28/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

EILA

25/03/2022

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

EILA

23/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

EILA

18/03/2022

เชิญชวนร่วมงานประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (online)

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (online)

EILA

08/03/2022

การอบรม : การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online)

ภาพกิจกรรม การอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

EILA

07/02/2022

การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

EILA

07/02/2022

การลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

พิธีลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

EILA

01/02/2022

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communtication in the Workplace : TEC-W) วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

EILA

28/01/2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 2)

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (รุ่นที่ 2) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

EILA

28/01/2022
1 2 4