CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

งาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อผ่านสถานการณ์โควิด

EILA

08/11/2022

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565

EILA

03/11/2022

EILA จัดอบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่คณาจารย์ ม.อ.

อบรม Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่คณาจารย์ ม.อ. (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

EILA

29/10/2022

ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา

ม.อ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

EILA

26/10/2022

มจธ. ติดตามและประเมินผลหลักสูตรของ ม.อ. ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2561-2565

มจธ. ติดตามและประเมินผลหลักสูตรของ ม.อ. ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2561-2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

EILA

26/09/2022

ม.อ. ม.ขอนแก่น และ University of Georgia ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)

ม.อ. ม.ขอนแก่น และ University of Georgia ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

EILA

12/09/2022

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน วันที่ 19 สิงหาคม 2565

EILA

20/08/2022

โครงการ “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน” โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

โครงการ “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน” โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

EILA

10/08/2022

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่สวนป่าควนมดแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

EILA

09/08/2022

พิธีลงนามความร่วมมือกับ สป.อว. โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (CWIE + EEC Type A)

การลงนามความร่วมมือกับ สป.อว. โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (CWIE + EEC Type A)

EILA

08/08/2022

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานด้าน CWIE และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานด้าน CWIE และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

EILA

08/08/2022
1 2 5