REG EILA ร่วมออกบูธ “งานเปิดโลกกิจกรรม (Happy University Life)” ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมออกบูธกิจกรรม ในงานเปิดโลกกิจกรรม (Happy University Life)” ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2567

EILA

01/07/2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลระดับชาติ งานวัน CWIE Day ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567

ภาพบรรยากาศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) คว้า 3 รางวัลระดับชาติ จากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567

EILA

25/06/2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง เข้าเยี่ยมผู้บริหารจากบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน CWIE

ภาพบรรยากาศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) นำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่าย พาผู้บริหาร และคณะผู้แทนสมาชิกในสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เดินทางเข้าพบผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ของบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567

EILA

24/06/2024

ม.อ. เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษา พร้อมจับมือ อาร์ วี คอนเน็กซ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาและสถานประกอบการที่รับบัณฑิตผู้ผ่านโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567

EILA

24/06/2024

EILA จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567

EILA

20/06/2024

ม.อ. จับมือ ซีพี ออลล์ ลงนามทางวิชาการ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

EILA

20/06/2024

EILA

14/06/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ ในการปฏิบัติสอนจุลภาค เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

EILA

14/06/2024

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

EILA

29/05/2024

EILA ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

EILA

23/05/2024

EILA จัดสัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2567

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567

EILA

13/05/2024

อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และ Talk Thought Together เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ 2567 ครั้งที่ 4: Future is Now และกิจกรรม Talk Thought Together: คุย คิด (ด้วย) กัน season 5 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

EILA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

Thanwa Jeharwae

02/05/2024

EILA จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

EILA

30/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024
1 2 9