สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy


แหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการศึกษาชั้นนำ
ในภูมิภาคอาเซียนและมีความเป็นเลิศในการให้บริการ สนับสนุน และขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายในปี 2568

ม.อ. ม.ขอนแก่น และ University of Georgia ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)

ม.อ. ม.ขอนแก่น และ University of Georgia ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

EILA

12/09/2022

Thanwa Jeharwae

26/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่าย

นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.อ. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

EILA

20/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

EILA

23/12/2021