News Update!!!

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

พช.ร่วม MOU การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เมื่อพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Songkhla Job Fair 2020 นัดพบแรงงานสงขลา

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. พบกับ.. บูธรับสมัครงาน นิสิต/นักศึกษา/สหกิจศึกษา จากหน่วยงานต่างๆกว่า 50 แห่ง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)