ข่าวประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

Our Soul is for the Benefit of Mankind