ข่าวประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

Our Soul is for the Benefit of Mankind

คู่มือ/เอกสาร ออนไลน์

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับปรับปรุง) !!! NEW !!!
คู่มือการเข้าใช้งาน edX สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ !!! NEW !!!
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับสถานการณ์ Covid !!! NEW !!!
การตั้งค่า Microsoft Forms เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์
วิดีโอการใช้ Microsoft Teams โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS2@PSU) เบื้องต้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือการสมัครเรียนและเข้าใช้งาน Coursera