สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy


แหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการศึกษาชั้นนำ
ในภูมิภาคอาเซียนและมีความเป็นเลิศในการให้บริการ สนับสนุน และขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายในปี 2568

ประชาสัมพันธ์