สป.อว. อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดอบรมระบบฐานข้อมูล CWIE database ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากสถาบันสมาชิกของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (E-Testing Room) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CWIE รวมถึงการทำงานและการใข้ระบบฐานข้อมูล CWIE และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป