แนวทางการเรียนออนไลน์ จากมุมมองของนักศึกษา

อแนวทางการเรียนออนไลน์ จากมุมมองของนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์