เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง เข้าเยี่ยมผู้บริหารจากบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน CWIE

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง เข้าเยี่ยมผู้บริหารจากบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน CWIE

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) นำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะแม่ข่าย พาผู้บริหาร และคณะผู้แทนสมาชิกในสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เดินทางเข้าพบผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ของบริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

การเข้าพบครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกัน แผนการรับนักศึกษาฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และแนวโน้มในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในอนาคต

ข้อมูลสถานประกอบการ :  บริษัท โปรทา จำกัด (เรียลมี ประเทศไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินงานด้าน CWIE ดีเด่นระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง และคุณอภิชญา ยะถาวร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานประกอบการดีเด่น ระดับเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2567