โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี 2565

ขอเชิญชวนเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

EILA

02/12/2021

VDO : University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต

บันทึกการประชุมระดมสมอง “University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต” เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับทิศทางในการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

EILA

15/11/2021

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรเงินเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (PSU OPEN MOBILITY Knowledge and Innovation through International Collaboration) ซึ่งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 โครงการ คือ 1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถพัฒนาวิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เอกสารโครงการ 2. การสนับสนุนทุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นนานาชาติ เอกสารโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนลินี จิโรภาสโทรศัพท์ 0-7428-9226อีเมล์ nalinee.j@psu.ac.th

EILA

11/10/2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (Online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (Online) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (Online)วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมต่อเนื่องจากหัวข้อ การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สมัครเข้าร่วมโครงการ :  ปิดรับการลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา หรือคุณอัจฉรา โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11Email : wanida.k@psu.ac.th ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ โทรศัพท์ : 0-7428-9216Email : psu-eila@g.psu.ac.th หมายเหตุ : **สำหรับการเข้าร่วมอบรม Online หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้สมัครจะได้รับ Email การเข้าร่วมการอบรมผ่าน ZOOM  Meeting ตามช่องทาง Email ที่กรอกไว้ตามที่สมัครโดยในวันจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email […]

EILA

04/10/2021

MathWorks

Mathworks อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ที่มีอีเมลของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ โดยไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Mathworks ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยที่ช่อง Search เข้า Sign in ถ้ายังไม่มี Account ให้สมัคร ด้วย อีเมลของมหาวิทยาลัย เพื่อ Donwload Software ได้ทุกตัวตามต้องการ A Campus-Wide License provides: Unlimited use of MATLAB and Simulink products to all students, faculty, staff, and researchers, on and off campus, on any device A wide range of resources to support teaching, […]

EILA

04/10/2021

Join The 2nd SEA-STEM International Conference (Virtual)

Prince of Songkla University, Thailand organize “The 2nd  SEA-STEM International Conference” in conjunction with IMT-GT Uninet.  This conference will be held virtually on 24-25 November 2021. The conference is an annual premier event to provide an opportunity for educators, academicians, researchers, scientists, engineers, technologists, and practitioners to share their experiences, knowledge,and techniques in learning and […]

EILA

04/10/2021

ขอแจ้งเลื่อนวัน-เวลาอบรม การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน (Online)

ขอแจ้งเลื่อนวัน-เวลาอบรม การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน (Online) สำขอแจ้งเลื่อนวัน-เวลาอบรมโครงการ “การใช้เกมและสื่อสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนการสอน” (Online)วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้จากเดิม วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็น วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ : ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา หรือคุณอัจฉรา โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11Email : wanida.k@psu.ac.th ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ โทรศัพท์ : 0-7428-9216Email : psu-eila@g.psu.ac.th หมายเหตุ : **สำหรับการเข้าร่วมอบรม Online หลังจากการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้สมัครจะได้รับ Email การเข้าร่วมการอบรมผ่าน ZOOM  Meeting ตามช่องทาง Email ที่กรอกไว้ตามที่สมัครโดยในวันจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมทำการ Login ZOOM Account ด้วย Email ที่ลงทะเบียน จะสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครับ**

EILA

04/10/2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ ONLINE : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)

เอกสารประกอบการอบรม รายชื่อกลุ่ม กลุ่มที่ 1  |  กลุ่มที่ 2  |  กลุ่มที่ 3  |  กลุ่มที่ 4  |  กลุ่มที่ 5  |  กลุ่มที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ ONLINE :การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ONLINE : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)เพื่อให้หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู้ พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ของแต่ละหลักสูตรได้ กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ที่รับมอบหมายจากหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ช่วงเวลาการฝึกอบรม ประเภทบุคคลทั่วไป : ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม […]

EILA

04/10/2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวแรก…สู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 9

โครงการอบรม หลักสูตร ก้าวแรก…สู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 9 รุ่นที่ 1 (ONLINE) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดโครงการอบรม หลักสูตร “ก้าวแรก…สู่อาจารย์มืออาชีพ ครั้งที่ 9 รุ่นที่ 1” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ หัวข้อการอบรม ดังนี้27 พ.ค. 2564 (10.00-11.00 น.) : Orientation 28 พ.ค. 2564 (10.00-11.30 น.) : Growth Mindset 1 มิ.ย. 2564 (10.00-11.30 น.) : การออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดหลักสูตรแบบ Outcome Based Education (OBE) 2 มิ.ย. 2564 (13.30-15.30 น.) : Technology-enhanced Learning and […]

EILA

04/10/2021

รายวิชา 001-104 ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

รายวิชา 001-104 ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ม.สงขลานครินทร์ จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) “รู้จริง เห็นจริง ทำจริง” ครั้งแรกของรายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ร่วมผลิตระหว่าง CPF กับ 4 คณะ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและอาหาารร่วมกันบุรณาการข้ามศาสตร์ รายวิชา 001-104 ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร (Young Agribusiness Entrepreneur Practice) ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติจาก CPF วิธีการทำงานและการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เติมเต็มความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การออกแบบนวัตกรรมด้านอาหาร อาจารย์ ม.อ. ร่วมเป็น COACH เติมเต็มความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ เรียนทุกวันเสาร์ เริ่ม 26 มิถุนายน เวลา 09.00-16.00 น.เรียนจบรับใบประกาศนียบัตรจาก ม.อ. และ CPF ฟรี ศึกษาดูงาน 4 ธุรกิจ ได้แก่ Smart […]

EILA

04/10/2021

edX คอร์​สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เรียนฟรีกว่า 3,000 คอร์ส

edX คอร์​สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เรียนฟรีกว่า 3,000 คอร์ส บุคลากรและนักศึกษา ม.อ. เรียนฟรีกับสถาบันดังทั่วโลก!!! ด้วยคอร์สออนไลน์กว่า 3,000 คอร์ส จาก edX เว็บเรียนออนไลน์อันดับหนึ่ง เพราะการเรียนรู้มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ม.อ.มุ่งมั่นพัฒนาคนไทยสู่การเป็นประชากรโลก เรื่องดี ๆ แบบนี้ มีที่ ม.อ. เท่านั้น!!!! นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. ทุกวิทยาเขต สามารถเข้าเรียน edX ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครและเข้าเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยใช้ PSU อีเมล (@psu.ac.th) สมัครเรียนได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัชญานันท์ โสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศรายุทธ จุลแก้วโทรศัพท์ 0 7428 9216อีเมล : sarayut.j@psu.ac.th

EILA

04/10/2021

คลินิกวิชาการ บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ

คลินิกวิชาการ บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดคลินิกวิชาการ โดยบริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยทีมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์ OBE / การบูรณาการข้ามศาสตร์ / WIL Credit Bank การเรียนการสอนออนไลน์ การวัดและการประเมินผล การผลิตสื่อการเรียนการสอน การเขียนข้อเสนอ Degree หรือ Non degree เพื่อรับทุน การจัดทำหลักสูตรให้ได้ 2 ปริญญา สอนอย่างไร? ให้เป็น WIL ทำอย่างไร? ให้ผ่านประเมิน PSU-TPSF ผู้สนใจลงทะเบียนนัดหมายขอรับคำปรึกษา ได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัชญานันท์ โทรศัพท์ 0-7428-9209

EILA

04/10/2021

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 5 ปีซ้อน และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 3 ปีซ้อน

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 5 ปีซ้อน. และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 3 ปีซ้อน จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษาฯ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 3 และ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ฐานจากการพัฒนาที่เป็นระบบด้วย PSU-TPSF จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย […]

EILA

04/10/2021

คอร์สเรียนออนไลน์ระดับโลก บน Coursera ฟรีกว่า 3,800 คอร์ส

คอร์สเรียนออนไลน์ระดับโลก บน Coursera ฟรีกว่า 3,800 คอร์ส หลักสูตร Non degree “ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”  ม.อ. ร่วมกับ Coursera เปิดคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก กว่า 3,800 คอร์ส สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ม.อ. ทุกวิทยาเขต สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ม.อ. ที่สนใจ สมัครเข้าเรียนได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 โดยใช้ PSU อีเมล (@psu.ac.th) และสามารถเรียนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สมัครเรียนได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศรายุทธ จุลแก้วโทรศัพท์ 0 7428 9216อีเมล : sarayut.j@psu.ac.th

EILA

04/10/2021

ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ได้รับทุนสนับสนุนจาก สป.อว. เป็นเงิน 1 ล้านบาท

ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ได้รับทุนสนับสนุนจาก สป.อว. เป็นเงิน 1 ล้านบาท หลักสูตร Non degree “ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”  ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 30 หลักสูตร Non degree ทั่วประเทศที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะที่สนใจสร้างหลักสูตร Non degree เพื่อยื่นข้อเสนอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สามารถสอบถาม/ขอรายละเอียดได้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม คลินิกวิชาการ ได้ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 (ของทุกเดือน) เวลา […]

EILA

04/10/2021
1 2 5