กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่สวนป่าควนมดแดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

EILA

09/08/2022

VDO หาดใหญ่มีดี หาดใหญ่ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

VDO บันทึกโครงการ หาดใหญ่มีดี หาดใหญ่ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

EILA

12/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

EILA

22/04/2022

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

EILA

22/04/2022

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.10 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)…

EILA

22/04/2022

การเตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกสหกิจศึกษา 2/2019

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์…

EILA

22/04/2022

สอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom

แนะนำ!!! การสอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom

โดยมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการออนไลน์ในครั้งนี้ 102 คน

การสร้าง link ห้องเรียนออนไลน์ (Zoom) บน LMS
การใช้ Zoom สอนออนไลน์ + บันทึกการสอน
การ upload ไฟล์ที่บันทึกขึ้น YouTube
นำไฟล์ที่ขึ้น YouTube มาใส่บนระบบ LMS

EILA

22/04/2022

EASTEM Webinar Series เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ในยุค New Normal?”

โดยถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00-12:00 น. …

EILA

22/04/2022

การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)

ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

EILA

11/04/2022

EILA

14/02/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อติดตามสมรรถนะสากล สำหรับการพัฒนากำลังคนในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

EILA

27/01/2022

VDO : University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต

บันทึกการประชุมระดมสมอง “University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต” เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับทิศทางในการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

EILA

15/11/2021

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรเงินเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (PSU OPEN MOBILITY Knowledge and Innovation through International Collaboration) ซึ่งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 โครงการ คือ 1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถพัฒนาวิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เอกสารโครงการ 2. การสนับสนุนทุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นนานาชาติ เอกสารโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนลินี จิโรภาสโทรศัพท์ 0-7428-9226อีเมล์ nalinee.j@psu.ac.th

EILA

11/10/2021

ข่าวดี!!! เรียนฟรีมีอยู่จริง!!! สงขลานครินทร์จัดให้!!!

ข่าวดี!!! เรียนฟรีมีอยู่จริง!!! สงขลานครินทร์จัดให้!!! สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเตรียมคอร์สเรียนออนไลน์ในรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “PSU@MySchool” มากกว่า 70 รายวิชาใน 7 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถกลับมาเรียน ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ไม่จำกัด และเมื่อเรียนจบตามเงื่อนไขพร้อมรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทันที ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้แล้ววันนี้ที่ mooc.psu.ac.th

EILA

04/10/2021
1 2 4