มจธ. ติดตามและประเมินผลหลักสูตรของ ม.อ. ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี พ.ศ. 2561-2565

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565  ทีมวิจัยเรื่อง “การติดตามและประเมินผลโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปี พ.ศ. 2561-2565” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เพื่อประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตลอดจนความสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายในการผลักดันหรือขับเคลื่อนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ นี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของการใช้จ่ายงบประมาณ