EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “สอนอย่างไรให้เข้าใจเด็กยุคใหม่”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนอย่างไรให้เข้าใจเด็กยุคใหม่” ให้กับคณาจารย์ ม.อ. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ เกิดแนวคิด มุมมองในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถเลือกปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting