EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

EILA

26/05/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ และบุคลากร ม.อ. “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

EILA

19/05/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

EILA

24/02/2023

EILA จัดฝึกอบรมบุคลากรฯ การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลด้วย Google Looker Studio

EILA จัดฝึกอบรมบุคลากรฯ การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูลด้วย Google Looker Studio ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566

EILA

22/02/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

EILA

27/01/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน ด้านทะเบียนและประมวลผล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

EILA

26/01/2023