การอบรม : การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online)

การอบรม : การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
(Online course และ Massive Open Online Course : MOOC) รวมทั้งการพัฒนาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปสู่การจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมผ่านระบบออนไลน์  (ZOOM Meeting) 

1. หัวข้อ  “ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ กับการผลิตสื่อ MOOC”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.   เพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เพื่อให้อาจารย์เข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เอกสารประกอบการอบรม

สามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ : คุณวนิดา กาเหย็ม
โทรศัพท์ : 0 7428 9210
E-mail : wanida.k@psu.ac.th

2. หัวข้อ  การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการออกแบบคอร์สออนไลน์
ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมผ่านระบบออนไลน์  (ZOOM Meeting) 
วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น  อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
2.  เพื่อให้อาจารย์สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการผลิตสื่อการเรียนการสอน
3.  เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบและสร้างสื่อวิดีโอขั้นพื้นฐาน โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์อย่าง OBS Studio และ CANVA ได้