เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” Season 2 (รุ่นที่ 1-2)

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get ready for job application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” Season 2 (รุ่นที่ 1-2)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการ เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get ready for job application) หัวข้อ​ “การเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ” การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และสอบสัมภาษณ์โดยใช้การจำลองสถานการณ์จริง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป และ นักศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงานให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านตลาดแรงงานในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป และ นักศึกษาที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รับจำนวน 45 คน

วัน และเวลาจัดงาน

รุ่นที่ 1 : วันที่ 30 มิถุนายน 2567
เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น. | เริ่มอบรม 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 2 : วันที่ 7 กรกฎาคม 2567
เริ่มลงทะเบียน 08.00-09.00 น. | เริ่มอบรม 09.00-16.00 น.
ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายทิพย์ แทนนิกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9212 , 06-3003-4026