พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง ม.อ. กับ ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ชมรมบริหารงานบุคคลสมุย ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดย รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพยมนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร และคุณเจริญ รุ่งเรือง ประธานชมรมบริหารงานบุคคลสมุย และทีม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน ในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและมีศักยภาพที่สอดคตล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้ง มีกิจกรรมเสวนา Show case best practice และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน CWIE ร่วมกันตลอดทั้งวัน