การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” ให้กับบุคลารในสำนักฯ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
วิทยากรโดย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์


การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กฎระเบียบ วิธีการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการจัดทำผลงานและนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของบุคลากร โดยให้นำผลงานกลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานประจำต่อไป