EILA เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

การเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ช่วงเช้า เวลา 09.00-10.00 น. และช่วงบ่าย 14.00-14.30 น. ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ส่วนผู้ที่เป็นตัวแทนฝ่ายเข้ารับการสัมภาษณ์ ฝ่ายละ 2 คน เข้ารับการสัมภาษณ์ เวลาประมาณ 11.00-12.00 น. ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์