EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล โดยจัดให้แก่อาจารย์ใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถวางแผนเพื่อเตรียมเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์ระดับดรุณาจารย์ได้ภายใน 1 ปี

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่