สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

EILA

29/05/2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

EILA

29/05/2024

EILA ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

EILA

23/05/2024

EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA

16/05/2024

EILA จัดสัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2567

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567

EILA

13/05/2024

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online) รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567

EILA

09/05/2024

อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และ Talk Thought Together เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ 2567 ครั้งที่ 4: Future is Now และกิจกรรม Talk Thought Together: คุย คิด (ด้วย) กัน season 5 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

EILA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

Thanwa Jeharwae

02/05/2024

4 บุคลากร EILA รับมอบเกียรติบัตรรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 4 ท่านที่ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัล “แนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

EILA

02/05/2024

EILA จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

EILA

30/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024

ผลงาน EILA ทั้ง 5 เรื่องผ่านการคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร EILA ที่ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 3 โมดูลที่ 3 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) และการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ STEM เป็นฐาน และหลักการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ โมดูลที่ 4 Assessment and Evaluation เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2567

EILA

23/04/2024
1 2 10