About

แนะนำหน่วยงาน

  • กำกับ ติดตาม ดูแล พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ด้านการศึกษาและการเรียนรู้
  • ให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
  • การให้บริการด้านระบบทะเบียนและประมวลผล
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานทางด้านการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
  • E : Efficiency ประสิทธิภาพ
  • I : Integration การประสาน
  • L : Life Long Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • A : Agility ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง