EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

EILA

23/12/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “Assessment of Learning outcomes and Constructive Feedback” (รุ่นที่ 4/2566)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback” (รุ่นที่ 4/2566) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

EILA

19/12/2023

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” (รุ่นที่ 3 และ 4)

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” (รุ่นที่ 3 และ 4)

EILA

19/12/2023

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ระดับ 3

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ระดับ 3

EILA

18/12/2023

เชิญชวนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U หัวข้อ “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U หัวข้อ “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

EILA

14/12/2023

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน”

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน”

EILA

13/12/2023

EILA ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงสงขลานครินทร์”

ภาพบรรยากาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงสงขลานครินทร์” ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

EILA

28/11/2023

EILA จัดสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 “การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต”

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 “การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต” ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566

EILA

28/11/2023

พิธีลงนามความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แมนเอ โพรสเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แมนเอ โพรสเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

EILA

16/11/2023

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง”

ภาพบรรยากาศงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

EILA

14/11/2023

Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง”

VDO Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

EILA

13/11/2023

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำหลักสูตรแบบ CWIE ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567”

VDO แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำหลักสูตรแบบ CWIE ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

EILA

10/11/2023

EILA จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ ม.อ. “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”

ภาพบรรยากาศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

EILA

30/10/2023
1 2 3 8