การประเมินหลักสูตร

ข่าวสาร / ประกาศ  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรรอบแรก ประจำปีการศึกษา 2563 !!! NEW !!!
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ประเภทวิชาชีพ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ประเภทวิชาการ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 (หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548+2558 (หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 (หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)