แนะนำหน่วยงาน

เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

และมีความเป็นเลิศในการให้บริการ สนับสนุน และขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ ภายในปี 2568

กำกับ ติดตาม ดูแล พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

ให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต

การให้บริการด้านระบบทะเบียนและประมวลผล

ศึกษา วิจัย และพัฒนางานทางด้านการศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

E : Efficiency ประสิทธิภาพ

I : Integration การประสาน

L : Life Long Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต

A : Agility ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

ใฝ่เรียนรู้ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผลงาน ประสานงานดีเยี่ยม เต็มเปี่ยมความสามารถ