News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ThumbnailTitle Author Date
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback
เชิญชวนร่วมอบรม การใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online)
การให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับเครือข่ายฯ
เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 3 (online)
คลินิกวิชาการ บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565