Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ThumbnailTitle Author Date

ประกาศผู้ชนะการเสนvราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและสัญญาIเสียงห้องประชุม EILA 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบประมวลผล (Transcript) ภาษาไทย และแบบฟอร์มหนังสือรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Macbook Air ชิป M๒ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการถ่ายวิดิโอ บันทึกการสอน การผลิตสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบเช็คชื่อนักศึกษาสำหรับการสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บเอกสาร (Built In) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลการศึกษา (Storage Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง