Procurement

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างทำปกปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ปีงบประมาณ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณเสียงห้องประชุม EILA 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและสัญญาณเสียงห้องประชุม EILA 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้เวที ช่อดอกไม้ และมาลัยข้อพระหัตถ์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance) อุปกรณ์ห้องเรียนทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พกพาและจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรอง แบบฟอร์มใบประมวลผล (Transcript) ภาษาไทย และแบบฟอร์มใบประมวลผล (Transcript) ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมจอภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566
จ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสัญญาณภาพและสัญญาเสียงห้องประชุม EILA 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบประมวลผล (Transcript) ภาษาไทย และแบบฟอร์มหนังสือรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Macbook Air ชิป M๒ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับการถ่ายวิดิโอ บันทึกการสอน การผลิตสื่อการสอน และสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบออนไลน์ โดยเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบเช็คชื่อนักศึกษาสำหรับการสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้น และครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ ปีงบประมาณ 2564
โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต ปีงบประมาณ 2564
การจ้างทำปกปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 2564
โครงการติดตั้งระบบห้องเรียนทางไกลสำหรับทุกวิทยาเขต (ยกเลิกโครงการ) ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่เดินหนังสือและทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องเรียนเสมือนจริงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลการศึกษา (Storage Server) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตู้เก็บเอกสาร (Built In) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2563