ติดต่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
Education and Innovative Learning Academy

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชั้น 9 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 1)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Prince of Songkla University, Hat Yai Campus
9th Fl., Learning Resource Center Office (LRC Building 1)
15 Kanchanawanich Rd. Kor Hong, Hat Yai, Songkhla Thailand 90110

Office Phone No : +66 (0) 7428 9206-10
Office Fax No : +66 (0) 7428 9228 [ฝ่ายบริหารและการจัดการ]
Office Fax No : +66 (0) 7428 9269 [ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล]

Email : psu-eila@g.psu.ac.th

FB : www.facebook.com/EILAPSU/

ฝ่ายบริหารและการจัดการ

Office Phone No : +66 (0) 7428 9209

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้

Office Phone No : +66 (0) 7428 9211

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

Office Phone No : +66 (0) 7428 9222

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

เคาร์เตอร์บริการนักศึกษา : +66 (0) 7428 9252, 9254
งานทะเบียนการศึกษา : +66 (0) 7428 9260-4
งานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา : +66 (0) 7428 9266-8

เว็บไซต์ : http://reg.psu.ac.th/reg/

ผู้ดูแลเว็บไซต์

Office Phone No: +66 (0) 7428 9215
E-mail : sarawut.le@psu.ac.th