ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล ภาคการเรียนที่ 1/2564 !!! NEW !!!
18-08-2564
. test12345
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
21-05-2564
ประกาศสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการให้บริการจัดเลี้ยงรับรองการประชุมของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
15-02-2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)
19-01-2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 3 
06-01-2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
04-01-2564
ประกาศสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าบริการด้านการผลิตสื่อ
09-12-2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563
07-10-2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
28-09-2563
การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในของส่วนงานประเภทวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563
10-08-2563
แนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563
03-08-2563
การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในของส่วนงานประเภทนโยบายและบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563
17-07-2563
การกำหนดเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16-07-2563
แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษา 1/2563
19-06-2563
การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563
18-06-2563
แนวทางการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
18-05-2563
นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
30-04-2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที 6)
18-03-2563
การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562
24-11-2562
ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ระเบียบการใช้และอัตราค่าบริการห้องเรียนทางไกล/ห้องบรรยาย ห้องอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
26-11-2557
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบการใช้ห้องประชุม LRC3 ของศูนย์สื่อการเรียนรู้
21-11-2555
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แก้ไขประกาศอัตราค่าบริการใช้ห้องเรียนและลานอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27-06-2554
เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฎิบัติในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา
ขอแจ้งปรับเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต และการอนุมัติสิทธิ์ในการสอบผ่านระบบ e-testing 
03-02-2564
ขอแจ้งเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต 
03-02-2564
ขอแจ้งเงื่อนไขทดแทนเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา
31-01-2563
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
13-12-2560
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
03-04-2560
การขอยกเว้นการใช้เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
08-12-2559