Activity News

ข่าวกิจกรรม

ThumbnailTitle Author Date
ม.อ. ม.ขอนแก่น และ University of Georgia ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)
งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2565
มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ชาว EILA ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม EdPEx ม.อ. ปีการศึกษา 2564
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน
โครงการ “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน” โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีลงนามความร่วมมือกับ สป.อว. โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (CWIE + EEC Type A)