Academic

วิชาการ

แบบฟอร์มจัดทำคู่มือการศึกษา 2566 !!! NEW !!!
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (Thai version)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (English version)
แบบประเมินรายวิชา ภาคทฤษฎี โดยนักศึกษา
แบบประเมินรายวิชา ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์
แบบประเมินรายวิชาโครงงาน
แบบฟอร์มข้อเสนอหลักคิดในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ข้อมูลฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566)!!! NEW !!!
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 30 ต.ค. 66)
ขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษ!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64)
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2565
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2564
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566) !!! NEW !!!

ระดับบัณฑิตศึกษา

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
1 - กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
3 - กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
4 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
5 - กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ.2564
7 - เอกสารแนบท้าย ประกาศ กพอ. การแผยแพร่ในวารสารฯ
8 - ทักษะที่พึงประสงค์เกษตรสมัยใหม่

ประกาศกระทรวง อว.
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
1 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
3 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
4 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
5 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
7 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
8 - แจ้งแนวทางกรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ (มติ กกอ. 9 พ.ย. 2565)
9 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอยหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
10 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
11 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
12 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
13 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
14 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
16 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
17 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
18 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
19 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566 
ประเด็นคำถามจากการประชุมสัมนา

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ของ สป.อว.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ