Academic

วิชาการ

แบบฟอร์มจัดทำคู่มือการศึกษา 2564 !!! NEW !!!
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (Thai version)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (English version)
แบบประเมินรายวิชา ภาคทฤษฎี โดยนักศึกษา
แบบประเมินรายวิชา ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์
แบบประเมินรายวิชาโครงงาน
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64)
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64)
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2565
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2564
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
แบบฟอร์มข้อเสนอหลักการ : การจัดทำหลักสูตรใหม่ (ข้อมูลฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มี.ค. 64)
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566) !!! NEW !!!

ระดับบัณฑิตศึกษา

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
รายงานการประชุม ครั้งที่ 137(10/2565)
12-10-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 136(9/2565)
14-09-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 135(8/2565)
10-08-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 134(7/2565)
20-07-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 133(6/2565)
17-06-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 132(5/2565)
18-05-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 131(4/2565)
20-04-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 130(3/2565)
16-03-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 129(2/2565)
09-02-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 128(1/2565)
12-01-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 125(14/2564)
20-10-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 124(14/2564) นัดพิเศษ
12-10-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 123(12/2564) โดยวาระเวียน
07-10-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 122(11/2564) (นัดพิเศษ)
27-09-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 121(10/2564)
08-09-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 120(9/2564)
11-08-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 119(8/2564)
14-07-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 118 (7/2564) โดยวาระเวียน
15-06-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 117 (6/2564) โดยวาระเวียน
15-06-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 116 (5/2564)
19-05-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 115 (4/2564)
21-04-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 114 (3/2564)
10-03-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 113 (2/2564)
10-02-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 112 (1/2564)
13-01-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 111 (16/2563)
09-12-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 110 (15/2563)
11-11-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 109 (14/2563)
14-10-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 108 (13/2563)
23-09-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 107 (11/2563)
19-08-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 106 (11/2563) โดยวาระเวียน
01-08-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 105 (10/2563)
08-07-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 104 (9/2563)
10-06-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 103 (8/2563)
27-05-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 102 (7/2563)
13-05-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 101 (6/2563)
15-04-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 100 (5/2563)
03-04-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 99 (4/2563)
01-04-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 98 (3/2563)
11-03-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 97 (2/2563)
12-02-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 96 (1/2563)
15-01-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 95 (11/2562) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
24-12-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 94 (10/2562) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
25-11-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 93 (9/2562) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
4-11-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 92 (8/2562)
11-09-2562
การประชุม ครั้งที่ 91 (7/2562) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
26-08-2562
การประชุม ครั้งที่ 90 (6/2562) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
30-07-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 89 (5/2562)
10-07-2562
การประชุม ครั้งที่ 88 (4/2562) โดยวาระเวียน
21-06-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 87 (3/2562)
08-05-2562
การประชุม ครั้งที่ 86 (2/2562) โดยวาระเวียน
25-03-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 85 (1/2562)
06-02-2562
การประชุม ครั้งที่ 84 (14/2561) โดยวาระเวียน
25-12-2561
การประชุม ครั้งที่ 83 (13/2561) โดยวาระเวียน
22-11-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 82 (12/2561) (No File)
15-11-2561
การประชุม ครั้งที่ 81 (11/2561) โดยวาระเวียน
02-10-2561
การประชุม ครั้งที่ 80 (10/2561) โดยวาระเวียน
27-09-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 79 (9/2561)
11-07-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 78 (8/2561) (No File)
16-05-2561
การประชุม ครั้งที่ 77 (7/2561) โดยวาระเวียน
10-05-2561
การประชุม ครั้งที่ 76 (6/2561) โดยวาระเวียน
09-04-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 75 (5/2561)
14-03-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 74 (4/2561)
09-03-2561
การประชุม ครั้งที่ 73 (3/2561) โดยวาระเวียน
08-02-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 72 (2/2561)
17-01-2561
การประชุม ครั้งที่ 71 (1/2561) โดยวาระเวียน
12-01-2561
การประชุม ครั้งที่ 70 (14/2560) โดยวาระเวียน
15-12-2560
การประชุม ครั้งที่ 69 (13/2560) โดยวาระเวียน
12-12-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 68 (12/2560)
08-11-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 67 (11/2560)
13-09-2560
การประชุม ครั้งที่ 66 (10/2560) โดยวาระเวียน
01-08-2560
การประชุม ครั้งที่ 65 (9/2560) โดยวาระเวียน
24-07-2560
การประชุม ครั้งที่ 64 (8/2560) โดยวาระเวียน
07-07-2560
การประชุม ครั้งที่ 63 (7/2560) โดยวาระเวียน
23-06-2560
การประชุม ครั้งที่ 62 (6/2560) โดยวาระเวียน
30-05-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 61 (5/2560)
17-05-2560
การประชุม ครั้งที่ 60 (4/2560) โดยวาระเวียน
28-04-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 59 (3/2560)
08-03-2560
การประชุม ครั้งที่ 58 (2/2560) โดยวาระเวียน
27-02-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 57 (1/2560)
18-01-2560
การประชุม ครั้งที่ 56 (8/2559) โดยวาระเวียน
16-12-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 55 (7/2559)
26-10-2559
การประชุม ครั้งที่ 54 (6/2559) โดยวาระเวียน
14-10-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 53 (5/2559)
23-08-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 52 (4/2559)
01-06-2559
การประชุม ครั้งที่ 51 (3/2559) โดยวาระเวียน
19-04-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 50 (2/2559)
21-03-2559
การประชุม ครั้งที่ 49 (1/2559) โดยวาระเวียน
12-02-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 48 (7/2558)
11-11-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 47 (6/2558)
16-09-2558
การประชุม ครั้งที่ 46 (5/2558) โดยวาระเวียน
07-07-2558
การประชุม ครั้งที่ 45 (4/2558) โดยวาระเวียน
29-06-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 44 (3/2558)
10-06-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 43 (2/2558)
18-03-2558
การประชุม ครั้งที่ 42 (1/2558) โดยวาระเวียน
20-01-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 41 (9/2557)
09-12-2557
การประชุม ครั้งที่ 40 (8/2557) โดยวาระเวียน
20-11-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 39 (7/2557)
01-10-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 38 (6/2557)
06-08-2557
การประชุม ครั้งที่ 37 (5/2557) โดยวาระเวียน
24-07-2557
การประชุม ครั้งที่ 36 (4/2557) โดยวาระเวียน
20-06-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 35 (3/2557)
07-05-2557
การประชุม ครั้งที่ 34 (2/2557) โดยวาระเวียน
24-03-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 33 (1/2557)
08-01-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 32 (9/2556) โดยวาระเวียน
12-12-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 31 (8/2556) โดยวาระเวียน
08-11-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 30 (7/2556) โดยวาระเวียน
24-09-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 29 (6/2556) โดยวาระเวียน
09-08-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 28 (5/2556)
10-07-2556
การประชุม ครั้งที่ 27 (4/2556) ไม่มีรายงาน โดยวาระเวียน
12-06-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 26 (3/2556)
08-05-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 25 (2/2556)
20-03-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 24 (1/2556)
06-02-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 23 (8/2555)
12-12-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 22 (7/2555)
03-10-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 21 (6/2555)
05-09-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 20 (5/2555)
25-07-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 19 (4/2555)
06-06-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 18 (3/2555)
04-04-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 17 (2/2555)
29-02-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 16 (1/2555)
01-02-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 15 (12/2554) โดยวาระเวียน
01-12-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 14 (11/2554)
18-10-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13 (10/2554)
28-09-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 (9/2554)
07-09-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11 (8/2554)
03-08-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 (7/2554)
27-07-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 (6/2554)
06-07-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 (5/2554)
01-06-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 (4/2554)
04-05-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 (3/2554)
16-03-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 (2/2554)
16-02-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 (1/2554)
05-01-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 (2/2553)
06-10-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (1/2553)
04-08-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553
12-05-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553
08-02-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553
06-01-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2552
17-12-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552
04-11-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2552
07-10-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2552
02-09-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552
05-08-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552
01-07-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2552
03-06-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552
06-05-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2552
01-04-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552
04-03-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2552
04-02-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552
07-01-2552
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2551
17-12-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551
05-11-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551
01-10-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2551
03-09-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551
06-08-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551
02-07-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551
04-06-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551
07-05-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551
09-14-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551
05-03-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2551
25-025-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2551
6-02-2551
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2550
19-12-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2550
14-11-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2550
03-10-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2550
01-08-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2550
04-07-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2550
13-06-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2550
25-04-2550
<รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2550
04-04-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2550
07-03-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550
07-02-2550
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550
10-01-2550
<รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2549
06-12-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2549
01-11-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549
04-10-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549
06-09-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2549
02-08-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2549
05-07-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2549 (No File)
-
<รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2549
03-05-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2549
29-03-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2549
01-03-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549
01-02-2549
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2548
05-10-2548
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2548
07-09-2548
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2548 (No File)
-
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2548 (No File)
-
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2548 (No File)
-
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2548
18-05-2548
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2548
30-03-2548
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2548
02-03-2548
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2548
02-02-2548
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548
05-01-2548
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายงานการประชุม ครั้งที่ 69(2/2566)
01-02-2566
รายงานการประชุม ครั้งที่ 68(1/2566)
11-01-2566
รายงานการประชุม ครั้งที่ 67(5/2565)
09-11-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 66(4/2565)
14-09-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 65 (3/2565)
18-05-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 64 (2/2565)
16-03-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 63 (1/2565)
12-01-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 62 (6/2564)
10-11-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 61 (5/2564)
61-09-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 60 (4/2564)
14-07-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 59 (3/2564)
19-05-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 58 (2/2564)
10-03-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 57 (1/2564)
13-01-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 56 (8/2563)
14-10-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 55 (7/2563)
08-07-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 54 (6/2563)
05-05-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 53 (5/2563)
14-04-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 50 (2/2563)
11-03-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 48 (3/2562)
10-07-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 47 (2/2562)
08-05-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 46 (1/2562)
06-02-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 44 (3/2561)
11-07-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 43 (2/2561)
16-05-2561
การประชุม ครั้งที่ 42 (1/2561) โดยวาระเวียน
15-01-2561
การประชุม ครั้งที่ 40 (3/2560) โดยวาระเวียน
04-09-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 39 (2/2560)
19-07-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 38 (1/2560)
18-01-2560
การประชุม ครั้งที่ 37 (5/2559) โดยวาระเวียน
16-12-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 36 (4/2559)
13-07-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 35 (3/2559)
01-06-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 34 (2/2559)
21-03-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 33 (1/2559)
04-02-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 32 (3/2558)
11-11-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 31 (2/2558)
18-03-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 30 (1/2558)
20-01-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 29 (4/2557)
01-10-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 28 (3/2557)
06-08-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 27 (2/2557)
07-05-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 26 (1/2557)
19-02-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 24 (5/2556)
19-11-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 23 (4/2556)
10-07-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 22 (3/2556)
08-05-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 21 (2/2556) ไม่มีรายงาน (ประชุมโดยมติเวียน)
-
รายงานการประชุม ครั้งที่ 20 (1/2556)
06-02-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 19 (4/2555)
25-07-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 18 (3/2555)
06-06-2555
การประชุม ครั้งที่ 17 (2/2555) ไม่มีรายงาน (ประชุมโดยมติเวียน)
-
รายงานการประชุม ครั้งที่ 16 (1/2555)
29-02-2555
รายงานการประชุม ครั้งที่ 15 (9/2554)
07-12-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 14 (8/2554)
02-11-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13 (7/2554)
07-09-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 (6/2554)
03-08-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11 (5/2554)
06-07-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 (4/2554)
04-05-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 (3/2554)
16-03-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 (2/2554)
16-02-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 (1/2554)
05-01-2554
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 (5/2553)
06-10-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 (4/2553)
04-08-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 (3/2553)
07-07-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 (2/2553)
09-06-2553
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (1/2553)
12-05-2553
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายงานการประชุม ครั้งที่ 29 (10/2564)
15-10-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 28 (9/2564)
10-09-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 27 (8/2564)
13-08-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 26 (7/2564)
16-07-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 25 (6/2564)
11-06-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 24 (5/2564)
14-05-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 23 (4/2564)
16-04-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 22 (3/2564)
22-03-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 21 (2/2564)
19-02-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 20 (1/2564)
29-01-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 19 (10/2563)
07-12-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 18 (9/2563)
13-11-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 17 (8/2563)
15-10-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 16 (7/2563)
14-08-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 15 (6/2563)
12-06-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 14 (5/2563)
15-05-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13 (4/2563) โดยวาระเวียน
10-04-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 (3/2563)
13-03-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11 (2/2563)
14-02-2563
คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประชุม ครั้งที่ 49(16/2565)(โดยวาระเวียน)
16-11-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 48 (15/2565)
06-10-2565
การประชุม ครั้งที่ 45(12/2565)(โดยวาระเวียน)
08-08-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 44 (11/2565)
04-08-2565
การประชุม ครั้งที่ 39(6/2565) (โดยวาระเวียน)
22-04-2565
รายงานการประชุม ครั้งที่ 38 (5/2565)
07-04-2565
การประชุม ครั้งที่ 33(12/2564) (โดยวาระเวียน)
16-12-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 32 (11/2564)
02-12-2564
การประชุม ครั้งที่ 30 (9/2564) / 31 (10/2564) (โดยวาระเวียน)
01-11-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 29 (8/2564)
07-10-2564
การประชุม ครั้งที่ 28 (7/2564) (โดยวาระเวียน)
01-09-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 27 (6/2564)
05-08-2564
การประชุม ครั้งที่ 24 (3/2564) / 25 (4/2564) / 26 (5/2564) (โดยวาระเวียน)
19-07-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 23 (2/2564)
08-04-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 22 (1/2564)
04-02-2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 21 (8/2563)
03-12-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 20 (7/2563)
01-10-2563
>การประชุม ครั้งที่ 17 (4/2563) / 18 (5/2563) / 19 (6/2563) (โดยวาระเวียน)
01-08-2563
การประชุม ครั้งที่ 16 (3/2563) (โดยวาระเวียน)
01-05-2563
การประชุม ครั้งที่ 15 (2/2563) (โดยวาระเวียน)
04-01-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 14 (1/2563)
06-02-2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13 (9/2562)
06-12-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 (8/2562)
10-10-2562
การประชุมครั้งที่ 11 (7/2562) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
02-09-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 (6/2562)
01-08-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 (5/2562)
06-06-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 (4/2562)
04-04-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 (3/2562)
08-03-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 (2/2562)
11-02-2562
การประชุมครั้งที่ 5 (1/2562) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
28-01-2562
การประชุมครั้งที่ 4 (4/2561) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
04-01-2562
การประชุมครั้งที่ 3 (3/2561) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
24-12-2561
การประชุมครั้งที่ 2 (2/2561) กำหนดทักท้วง (โดยวาระเวียน)
20-12-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (1/2561)
26-11-2561
สภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายงานการประชุม ครั้งที่ 27 (4/2562)
08-10-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 26 (3/2562)
09-07-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 25 (2/2562)
27-05-2562
รายงานการประชุม ครั้งที่ 24 (1/2562)
-
รายงานการประชุม ครั้งที่ 22 (4/2561)
23-11-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 21 (3/2561)
21-08-2561
การประชุม ครั้งที่ 20 (2/2561) โดยวาระเวียน
07-05-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 19 (1/2561)
19-02-2561
รายงานการประชุม ครั้งที่ 18 (4/2560)
29-08-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 17 (3/2560)
29-08-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 16 (2/2560)
30-05-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 15 (1/2560)
01-03-2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 14 (4/2559)
15-11-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 13 (3/2559)
12-07-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 (2/2559)
26-04-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11 (1/2559)
12-01-2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 (4/2558)
13-10-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 (3/2558)
07-08-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 (2/2558)
21-04-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 (1/2558)
13-01-2558
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 (4/2557)
14-10-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 (3/2557)
08-07-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 (2/2557)
08-04-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 (1/2557)
10-03-2557
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 (2/2556)
08-10-2556
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 (1/2556)
16-07-2556
คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุม ประจำปี 2566
คณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566
กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
1 - กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
3 - กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
4 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
5 - กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ.2564
7 - เอกสารแนบท้าย ประกาศ กพอ. การแผยแพร่ในวารสารฯ
8 - ทักษะที่พึงประสงค์เกษตรสมัยใหม่

ประกาศกระทรวง อว.
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
1 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
3 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
4 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
5 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
7 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
8 - แจ้งแนวทางกรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ (มติ กกอ. 9 พ.ย. 2565)
9 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอยหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
10 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
11 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
12 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
13 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
14 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
16 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
17 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
18 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)

แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64)
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2565
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2564
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
แบบฟอร์มข้อเสนอหลักการ : การจัดทำหลักสูตรใหม่ (ข้อมูลฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มี.ค. 64)
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร
ประเด็นคำถามจากการประชุมสัมนา
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
โดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ