Academic

วิชาการ

แบบฟอร์มจัดทำคู่มือการศึกษา 2566 !!! NEW !!!
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (Thai version)
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (English version)
แบบประเมินรายวิชา ภาคทฤษฎี โดยนักศึกษา
แบบประเมินรายวิชา ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา
แบบประเมินอาจารย์
แบบประเมินรายวิชาโครงงาน
แนวปฏิบัติการเสนอหลักคิด (concept paper) เพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ !!! NEW !!!
แบบฟอร์มข้อเสนอหลักคิดในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ข้อมูลฉบับปรับปรงุ ณ วันที่ 18 กันยายน 2566)
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08)
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 30 ต.ค. 66)
ขอเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษ!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64)
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2565
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2564
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567) !!! NEW !!!

ระดับบัณฑิตศึกษา

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร
แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์
21-02-2554
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบในการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษ
03-10-2566
แจ้งขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร (มอ 015.3/67 -ว 0163 ลว)เริ่มใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร !!! NEW !!!
เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ !!! NEW !!!
แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา (หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง) !!! NEW !!!

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
1 - กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
3 - กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
4 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
5 - กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ.2564
7 - เอกสารแนบท้าย ประกาศ กพอ. การแผยแพร่ในวารสารฯ
8 - ทักษะที่พึงประสงค์เกษตรสมัยใหม่
9 - ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนใน 5 สาขา

ประกาศกระทรวง อว.
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
1 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
3 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
4 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
5 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
7 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
8 - แจ้งแนวทางกรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ (มติ กกอ. 9 พ.ย. 2565)
9 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอยหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
10 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
11 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
12 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
13 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
14 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
16 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
17 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
18 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
19 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566 
ประเด็นคำถามจากการประชุมสัมนา

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ของ สป.อว.

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดย รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
โดย รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ