บัณฑิตพันธุ์ใหม่

แบบฟอร์ม

แบบสำรวจรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร
แบบฟอร์มข้อมูลและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร ประเภทปริญญา (Degree)
แบบฟอร์มข้อมูลและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการ
แนวทางการเสนอหลักสูตร
คู่มือการใช้งาน
เสนอข้อมูลหลักสูตร
VDO การเสนอหลักสูตร