บัณฑิตพันธุ์ใหม่

แบบฟอร์ม
แบบสำรวจรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร
แบบฟอร์มข้อมูลและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร ประเภทปริญญา (Degree)
แบบฟอร์มข้อมูลและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร Non-Degree
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
แบบฟอร์มสำรวจรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร
แบบฟอร์มข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร
ข้อกำหนดบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (TOR)2566
ข้อกำหนดบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (TOR)2566-powerpoint
แผนการขับเคลื่อนปรัชญาอุดมศึกษา ปี 2565-2566
โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการ
แนวทางการเสนอหลักสูตร
คู่มือการใช้งาน
เสนอข้อมูลหลักสูตร
VDO การเสนอหลักสูตร