การประเมินหลักสูตร

ข่าวสาร / ประกาศ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 !!! Up to date !!!
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
คำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรรอบแรก ประจำปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ประเภทวิชาชีพ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ประเภทวิชาการ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มหมายเลข 1 (เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร)
เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ (ปริญญาโทและเอก เกณฑ์พ.ศ. 2548)
เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ (ปริญญาโทและเอก เกณฑ์พ.ศ. 2558)
เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ (ปริญญาโทและเอก เกณฑ์พ.ศ. 2548+2558)
เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ (ป.บัณฑิตชั้นสูง เกณฑ์พ.ศ. 2558)
เอกสารประกอบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ (ป.บัณฑิต เกณฑ์พ.ศ. 2558)
แบบฟอร์มหมายเลข 2 (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548 (หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2548+2558 (หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)
แบบฟอร์มรายงานผลฯ ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)