แบบฟอร์มสำนักงาน

แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์มคำร้องขอลงเวลาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มพัสดุ
ใบขอจัดจ้าง-ซ่อม_กรณีวงเงินเกิน 1 แสนบาท
ใบขอจัดจ้าง-ซ่อม_กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
ใบขอซื้อวัสดุครุภัณฑ์_กรณีวงเงินเกิน 1 แสนบาท
ใบขอซื้อวัสดุครุภัณฑ์_กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ
แบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์
การเงิน การเบิกจ่าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินของสำนักฯ (Flowchart)
ข้อปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการเงินในระบบ MAS
ประกาศ เรื่อง เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายสำนักฯ(Flowchart)
ประกาศ เรื่อง เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมฯ
ประกาศ เรื่อง เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมฯ(เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่อง เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ประกาศ เรื่อง เบิกจ่ายฯ ล่วงเวลาฯ
ประกาศ เรื่อง เบิกจ่ายฯ ล่วงเวลา (ฉบับที่ 2)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ เงินช่วยเหลือ พขร.
ใบสำคัญรับเงิน