โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2558)

มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยงสงขลานครินทร์ (ข้อมูลชุดเดิม)

การสำรวจข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

แบบสำรวจข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะกำหนดไว้ในหลักสูตรของวิทยาเขตหาดใหญ่

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Curriculum Mapping รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

คณะวิทยาการจัดการ

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

การระบุรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning

ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

การระบุรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning

คณะพยาบาลศาสตร์

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

การระบุรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning

คณะนิติศาสตร์

mapping และ คำอธิบายรายวิชา

คณะการแพทย์แผนไทย

mapping และ คำอธิบายรายวิชา