คู่มือออนไลน์

คู่มือออนไลน์
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับปรับปรุง) !!! NEW !!!
คู่มือการเข้าใช้งาน edX สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ !!! NEW !!!
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับสถานการณ์ Covid !!! NEW !!!
การตั้งค่า Microsoft Forms เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์
วิดีโอการใช้ Microsoft Teams โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS2@PSU) เบื้องต้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คู่มือการสมัครเรียนและเข้าใช้งาน Coursera
คู่มือการใช้ Cisco Webex Meetings และ Webex Teams ฉบับภาษาไทย
ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาและช่วยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์
คู่มือการเรียนการสอนบนระบบ LMS@PSU
คู่มือการสร้างแบบทดสอบ (Quiz) บนระบบ LMSPSU
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Google Apps สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์
คู่มือการใช้งานโปรแกรม One Drive สำหรับการทำงานและกิจกรรมกลุ่มออนไลน์
คู่มือการใช้งาน Zoom Meeting เพื่อการประชุมกลุ่มย่อย
Microsoft Teams Manual for Lecture [English Version] !!! NEW !!!
Microsoft Teams Manual for Student [English Version] !!! NEW !!!
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom for Education สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom for Education และ Microsoft Teams