กำหนดการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2565
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2564
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564
คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุม ประจำปี 2564
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564