กำหนดการประชุม

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2566
คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566
กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
คณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุม ประจำปี 2566
คณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566
กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565