หลักสูตร Non Degree

แบบฟอร์มทั่วไป 
แบบฟอร์มขออนุมัติชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree ที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา
แบบฟอร์มขอทุน Non Degree ของ สป.อว.
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ข้อกำหนดโครงการ (TOR) !!! NEW !!!
ภาคผนวก ก - แบบเสนอโครงการ !!! NEW !!!
ภาคผนวก ข - รายละเอียดหลักสูตร !!! NEW !!!
ภาคผนวก ค - รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร !!! NEW !!!