หลักสูตร Non Degree

ประกาศ/ข่าวสาร
VDO การประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) !!! NEW !!!
05-01-2567
6 ขั้นตอนการขออนุมัติชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree เพื่อ Upskill, Reskill, Newskill ที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา
18-10-2566
เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร Non-degree มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24-03-2566
มอ 015.4/65-ว 0685 เรื่อง นโยบายจัดทำชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree ที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา
15-03-2564
มอ 015.4/64-ว0246 เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรแบบ non degree ที่ไม่อยู่ในหลักสูตรปริญญา
15-03-2564
มอ 015.4/ว0094 เรื่อง ขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรแบบ Non Degree ที่ไม่อยู่ในเล่มหลักสูตร
21-08-2563
มอ 001.14.1/ว0258 เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดรหัสรายวิชา Non Degree ที่ไม่อยู่ในหลักสูตร
02-06-2563
มอ 001/580 เรื่อง การคิดค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนการสอนแบบ Non Degree
18-05-2563
มอ 001.12/ว0196 เรื่อง ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร Non Degree ที่ไม่ประสงค์จะขอรับทุนจาก สป.อว.
28-02-2563
มอ 001.12/ว1051 เรื่อง นโยบายการจัดทำหลักสูตรแบบ Non Degree
25-11-2562
แบบฟอร์มทั่วไป
แบบฟอร์มขออนุมัติชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree ที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา!!! ฉบับปรับปรุง !!!
แบบฟอร์มขออนุมัติชุดวิชา (Module) ในลักษณะหลักสูตร non-degree ที่ไม่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญา!!! ฉบับปรับปรุง !!!
แบบฟอร์มขอทุน Non Degree ของ สป.อว.
โครงการรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะพื่ออนาคต Upskill/Reskill ปีงบประมาณ 2567
01_แนะนำโครงการ 2024 !!! NEW !!!
02_ข้อกำหนด (TOR 2567 ) !!! NEW !!!
03_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ upskill 2567 !!! NEW !!!
แบบฟอร์มขอทุน Non Degree ของ สป.อว.
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อกำหนดโครงการ (TOR)
ภาคผนวก ก - แบบเสนอโครงการ
ภาคผนวก ข - รายละเอียดหลักสูตร
ภาคผนวก ค - รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร