Higher Education Sandbox

Higher Education Sandbox
แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
แบบข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
หนังสือ สป.อว. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
(ส่งข้อเสนอหลักการไปยังสำนักการศึกษาฯ ภายใน 30 พฤษภาคม 2565)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง อว.
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา