Higher Education Sandbox

Higher Education Sandbox

แบบข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) !!! NEW !!!
เอกสารประกอบการประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ !!! NEW !!!
บันทึกการประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ !!! NEW !!!
หนังสือ สป.อว. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
(ส่งข้อเสนอหลักการไปยังสำนักการศึกษาฯ ภายใน 30 พฤษภาคม 2565) !!! NEW !!!
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง อว.
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา !!! NEW !!!