แบบฟอร์มหลักสูตร

สำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านหลักสูตร

  
แบบแจ้งรายชื่อหลักสูตรต่อสป.อว. (กำหนดส่งภายในวันที่ 17 พ.ค. 65) !!! NEW !!!

แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)

  
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64)
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2564
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 9) เริ่มใช้ 10 มี.ค. 2565 !!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6) เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565 !!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน
และปิดรายวิชา/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565 !!! NEW !!!
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
แบบฟอร์มข้อเสนอหลักการ : การจัดทำหลักสูตรใหม่ (ข้อมูลฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มี.ค. 64)
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

  
แบบฟอร์ม มคอ. (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
มคอ.2 (เริ่มใช้ 1 ก.ค. 2563)

ระดับบัณฑิตศึกษา

  
แบบฟอร์ม มคอ. (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)
มคอ.2 (เริ่มใช้ 10 ก.ค. 2563)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตรชั้นสูง)