แบบฟอร์มหลักสูตร

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์
21-02-2554
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบในการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษ
03-10-2566
แจ้งขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร (มอ 015.3/67 -ว 0163 ลว)เริ่มใช้ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร !!! NEW !!!
เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ !!! NEW !!!
แผนภูมิขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา (หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง) !!! NEW !!!

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
1 - กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
3 - กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
4 - กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
5 - กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ.2564
7 - เอกสารแนบท้าย ประกาศ กพอ. การแผยแพร่ในวารสารฯ
8 - ทักษะที่พึงประสงค์เกษตรสมัยใหม่
9 - ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนใน 5 สาขา

ประกาศกระทรวง อว.

ประกาศกระทรวง อว.
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.)
1 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
3 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
4 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
5 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
6 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
7 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
8 - แจ้งแนวทางกรณีสถาบันอุดมศึกษามีข้อตกลงร่วมกันจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ (มติ กกอ. 9 พ.ย. 2565)
9 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอยหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
10 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
11 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
12 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
13 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
14 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
16 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
17 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
18 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
19 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566 

สำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านหลักสูตร

ยังไม่มีรายละเอียด

แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)

แบบฟอร์ม (สำหรับทุกระดับการศึกษา)
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ (สมอ.08) !!! NEW !!!
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลหลักสูตรฯ (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 มิ.ย. 64)
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2565
แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชาและรายงานผลดำเนินการ (Course Spec.) เริ่มใช้ ภาคการศึกษา 1/2564
แบบฟอร์ม 01 ขอเปิดรายวิชา/ชุดวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 02 ขอปรับปรุงรายวิชา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) เริ่มใช้ 12 มกราคม 2566!!! NEW !!!
แบบฟอร์ม 03 ขอเพิ่ม ยกเลิก ปิดรายวิชา/ชุดรายวิชา/ปรับเปลี่ยน/รหัส/ชื่อหรือรายวิชาบังคับก่อนของรายวิชา/ชุดวิชา เริ่มใช้ 10 มีนาคม 2565
ตัวอย่างการเขียนคำอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module)
แบบฟอร์มขอปิดหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567) !!! NEW !!!

ระดับบัณฑิตศึกษา

Template Program Specification (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567) !!! NEW !!!
ประเด็นคำถามจากการประชุมสัมนา
ถาม-ตอบสัมนาเครือข่าย 30 พ.ค. 2567