เอกสารอบรม OBE (Outcome-Based Education)

เอกสารอบรม OBE (Outcome-Based Education)
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)"
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โครงการนำร่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education"