สอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom

แนะนำ!!! การสอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom

โดยมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการออนไลน์ในครั้งนี้ 102 คน

  • การสร้าง link ห้องเรียนออนไลน์ (Zoom) บน LMS
  • การใช้ Zoom สอนออนไลน์ + บันทึกการสอน
  • การ upload ไฟล์ที่บันทึกขึ้น YouTube
  • นำไฟล์ที่ขึ้น YouTube มาใส่บนระบบ LMS