ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

EILA

22/04/2022

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

EILA

22/04/2022

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.10 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)…

EILA

22/04/2022

การเตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกสหกิจศึกษา 2/2019

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์…

EILA

22/04/2022

EASTEM Webinar Series เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อาจารย์จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ในยุค New Normal?”

โดยถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00-12:00 น. …

EILA

22/04/2022

สอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom

แนะนำ!!! การสอนสดออนไลน์ ด้วย Integrate ระหว่าง LMS กับ Zoom

โดยมีอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการออนไลน์ในครั้งนี้ 102 คน

การสร้าง link ห้องเรียนออนไลน์ (Zoom) บน LMS
การใช้ Zoom สอนออนไลน์ + บันทึกการสอน
การ upload ไฟล์ที่บันทึกขึ้น YouTube
นำไฟล์ที่ขึ้น YouTube มาใส่บนระบบ LMS

EILA

22/04/2022