ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 : ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ด้าน 1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 ผลงาน 2) ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 8 ผลงาน 3) ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา จำนวน 6 ผลงาน ซึ่งผลการประกวดโครงการฯ มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จำนวน 6 ผลงาน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (8 สถาบัน)  ในวันศุกร์ ที่  8  เมษายน 2565 ต่อไป