EILA

22/09/2023

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

โครงการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน

EILA

23/08/2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education วันที่ 15 สิงหาคม 2566

EILA

13/07/2023

EILA

06/07/2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 2) วันที่ 18 สิงหาคม 2566

EILA

30/06/2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

EILA

26/06/2023
1 2